Цели на организацията:
1. Повишаване качеството на информираност и
образованост на младите хора.
2. Подпомагане и стимулиране на личностното и
професионално развитие на младите хора.
3. Защита правата на младите хора.
4. Формиране на активна гражданска позиция и
изграждане на умения за активно участие на младите хора в обществения живот на различни нива и сфери.
5.Приобщаване към ценностната система на
европейската култура.
Основни сфери на дейност на организацията:
–         Информационна: предоставя на младите хора
информация , компютърни услуги, достъп до Интернет.
–         Образователна : организира семинари и
работни срещи по проблеми на младите хора.
–         Клубна : инициира създаването на постоянни
комисии и клубове по училища за представяне интересите на младите хора.
Спомагателна стопанска дейност: Не извършва
Основни източници за финансиране на дейността на организацията: Дарения от частни физически; Дарения от юридически лица; Чуждестранни донори; Община Стара Загора.
Екип: Млади хора от средните училища

Advertisements