Българският младежки Червен кръст (БМЧК) е доброволна младежка организация, която е неразделна част от Българския Червен кръст и принадлежи към Международното младежко червенокръстко движение. Чрез своите доброволци в цялата страна и посредством своите програми за обучение, дейности и услуги, БМЧК приобщава децата и младите хора към хуманитарните ценности и принципи, работи за намаляване на социалната и здравната им уязвимост, извършва застъпничество за подобряване на благосъстоянието им и насърчава толерантността и недискриминацията, уважението към различията и културното многообразие. Старозагорската Червенокръстка организация, като неделима част от националното дружество, водена от основните му принципи, чрез дейности и програми, работи за мобилизиране на местни общности ресурси в подкрепа на деца и възрастни хора в риск.

Основните дейностите на БМЧК-Стара Загора са :

 

+     готовност за действие при бедствени ситуации

+     подготовка за оказване на ПДП

+     здравна просвета

  • превенция ХИВ/СПИН
  • превенция наркоманно-рисково поведение
  • промотиране на здравословно хранене и здравословен начин на живот

+     промотиране на безвъзмездно кръводаряване

+     социално-помощна дейност

+     благотворителни кампании

+     фондонабирателни кампании за набиране на средства за нуждаещи се хора

  • програма „Топъл обяд”
Advertisements