Цели на организацията:
1. Повишаване качеството на информираност и
образованост на младите хора.
2. Подпомагане и стимулиране на личностното и
професионално развитие на младите хора.
3. Защита правата на младите хора.
4. Формиране на активна гражданска позиция и
изграждане на умения за активно участие на младите хора в обществения живот на различни нива и сфери.
5.Приобщаване към ценностната система на
европейската култура.
Основни сфери на дейност на организацията:
–         Информационна: предоставя на младите хора
информация , компютърни услуги, достъп до Интернет.
–         Образователна : организира семинари и
работни срещи по проблеми на младите хора.
–         Клубна : инициира създаването на постоянни
комисии и клубове по училища за представяне интересите на младите хора.
Спомагателна стопанска дейност: Не извършва
Основни източници за финансиране на дейността на организацията: Дарения от частни физически; Дарения от юридически лица; Чуждестранни донори; Община Стара Загора.
Екип: Млади хора от средните училища

Advertisement

Сдружение “Младеж за разбирателство” е сдружение с идеална цел. Програмата стартира 1998 г. по инициатива на почетния консул на България в Хамбург проф. Герд-Винанд Имайер и проф. Румен Вълчев, програмен директор в център “Отворено образование”. Началото е поставено с подписването на споразумение между немската организация “Youth for Understanding” и център “Отворено образование”. Програмата реализира младежки програми за културен обмен.

От 2001 г., с решение на Софийски Градски Съд/ФД Сдружение “Младеж за разбирателство – България” е самостоятелно учредено сдружение – партньор на междунaродната организация “Youth for Understanding”. Сдружението е вписано в Централния регистър на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност (№ 003 от 21.08.2001 г.)

Първият и многоуважаван председател на УС е Мария Беличева-Некер. Тя е човекът, който с цената на голeми жертви и много усилия в професионален и личен план и въпреки редица трудности и препятствия успява да се пребори за налагането на тази програма. През 1998 г., когато това се случва, тази програма с предмета на дейност и целите, които си поставя, представлява революция в гимназиалното образование, тъй като съчетва по нестандартен, ефективен и атрактивен начин едногодишно образование в чужда страна с интегриране и запознаване с традициите, бита и културата в тази чужда страна.

От създаването си насам Сдружението се води и крепи преди всичко на доброволчески труд. Въпреки малкия им брой, ние се гордеем с нашите активни доброволци. Хора на всякаква възраст, с различен житейски опит, които приемат присърце нашите цели и програми, използват своята компетентност. Един от основните приоритети на Сдружението е създаване на по-голяма, по-ефективна и по-добре функционираща доброволческа мрежа, както е в повечето по-големи организации – партньори в другите страни. Доброволците са преди всичко бивши ученици на разменни начала, техните родители, бивши приемни семейства, както и учители.

Сътрудничим си с независими организации–партньори в други страни. Система от международни комисии и договорни отношения регулират взаимоотношенията между независимите организации. Сътрудничим си с други организации, които са от съществено значение за нашата дейност. Сдружението разчита на финансовата подкрепа във вид на дарения от страна на увеличаващия се кръг приятели и спонсори, които споделят нашите идеали и цели. От 2002 г. седалището на Сдружението се премества в сградата на Международна Фондация “Св. Св. Кирил и Методий”, където е и до настоящия момент.

В момента Сдружение “Младеж за разбирателство” предлага програми на разменни начала с над 15 страни. Всички страни от голямата YFU общност (www.yfu.org) са потенциални бъдещи партньори на YFU България. За разлика от подобни организации с комерсиална цел, Сдружението съумява да поддържа своите партньорства и контакти с YFU организации, приемайки и изпращайки дори и само един или двама ученици на година. YFU България е организация с нестопанска цел: поощрява се преди всичко диалога и разбирателството между представители на различни култури, както и личностото израстване и узряване на участниците в програмата.

Участници в програмата са не само учениците, които прекарват една година на разменни начала, но и техните родители и, разбира се, всички членове на приемните семейства. Семействата също могат да участват в програмата, а именно като приемат ученици, идващи в България за година на разменни начала и това съвсем доброволно и безвъзмездно – те не получават никакви финансови или данъчни облекчения. Това е и една от целите на Сдружение “Младеж за разбирателство” – да бъде отворена и насочена към всички, независимо от тяхната възраст, пол и религия, прегърнали идеята за международно разбирателство.

Сдружение “Младеж за разбирателство” е организация с нестопанска цел, с идеална мисия – преди всичко да подготви подрастващото поколение за отговорностите и шансовете в един динамично развиващ се свят. Днес, във времето на увеличаваща се глобализация ученическия обмен предлага възможности и дава шансове, които стоят над всякакви политически, икономически и национални интереси.

Уебсайт:            http://www.yfu-bg.com/

 

Сдружение с нестопанска цел “Свят без граници”

Сдружение с нестопанска цел “Свят без граници” е вписано в регистъра на Старозагорския окръжен съд през месец Май 2000г. и пререгистрирано по Закона за Юридическите лица с нестопанска цел в обществено полезна дейност, вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност  към Министерство на правосъдието.

Нашата мисия:

Основна мисия на сдружение “Свят без граници” е формиране на общност от прогресивно мислещи млади хора, споделящи ценностите на демокрацията и гражданското общество.

Нашата визия:

Визията на сдружение “Свят без граници” е основана на схващането, че ромите трябва да бъдат овластена група, която има своето място и участва наравно с всички други социални групи в обществото.

Нашите основни цели:

 • Подпомагане и личностно изграждане и развитие на ромите като свободни личности, обогатяване на знанията на младите в областта на обществените науки, икономиката, хуманитарната и духовната област, държавното, стопанско управление и други области на науката, културата, образованието и изкуството.
 • Популяризиране на висшето и средно образование сред ромската етническа общност.
 • Овластяване на ромската общност чрез извеждането на ромите от положението на жертва и консуматорство.

Реализиране на практически програми и проекти за промяна на ромската общност и превръщането им в заинтересована и граждански активна страна, която знае пред какво я изправят гражданските й права и отговорности.

Защо сме уникални?

Уникалността на подходите, методите, проектите и програмите, които реализира сдружение “Свят без граници” се дължи на факта, че са изработени и се изпълняват от ромски експерти, ромски професионалисти и ромски парапрофесионалисти директно в общността.

Предмет на дейност:

 • Подготовка и реализиране на практически програми и проекти.
 • Сътрудничество с други юридически и физически лица.
 • Организиране и провеждане на обучителни курсове и семинари.
 • Организиране на срещи и конференции за обмяна на опит с други младежки организации.
 • Стопанска дейност, свързана с основния предмет на дейност, посочен по-горе, като приходите се използват за постигане на определените цели и задачи.

Принципи на работа:

 • Прозрачност.
 • Експертност.
 • Отговорност.
 • Толерантност.
 • Коректност.
 • Екипност.
 • Качествено изпълнение на поставените задачи.

 

Уебсайт:    http://www.sviatbezgranici.org/

Регионален младежки съвет ” Инициатива “ е сдружение с нестопанска цел, което обединява формални и неформални младежки структури в Старозагорска област . Въпреки че организацията бе учредена едва през есента на  2005 година , тя успя да се утвърди като достоен партньор на институции и неправителствени организации в България и по света .
Членове на ” Инициатива ” са както подрастващи , така и млади професионалисти . Осъществяването на над 30 наши проекти и много други инициативи , ориентирани към младите хора , ни доказва ,че трябва да продължаваме да развиваме този тип дейност у нас .

Основната мисия на организацията е овластяване и развитие на младежта . Досега нашата младежка дейност е фокусирана върху , но не е ограничена само до :

 • Информационни и застъпнически кампании
 • Активиране на лидерски умения
 • Повишаване на обществената чувствителност
 • Корпоративна социална отговорност
 • Предприемачество и заетост
 • Благотворителни събития
 • Изкуства и културно многообразие
 • Въпроси на дискриминацията
 • Огласяване на проблемите и овластяване на младите хора

Всеки , открил обща идея или цел , е добре дошъл в нашата facebook група Регионален младежки съвет “Инициатива” , или може да ни потърси на email – rms.iniciativa@gmail.com .
За повече контакти : +359889866614 , Стоян Лозанов / председател /

Един Ротаракт клуб е нещо повече от клуб в служба на обществото. Той е част от глобалното усилие да се постигне мир и международно разбирателство. Този опит започва на местно ниво, но в същото време не съществуват граници за неговото разпространение. Всеки Ротаракт клуб е създаден в служба на обществото, спонсориран от съответния Ротари клуб, който е член на Ротари Интернешънъл (световната асоциация, включваща в себе си повече от 26 000 Ротари клуба). Този клуб е НЕрелигиозна, НЕполитическа и НЕсектантска организация. Този Ротаракт клуб е част от международна мрежа от повече от 8 000 Ротаракт клуба и играе важна роля в нея.
Задачите на клуба са:
• да развие професионални и ръководни умения;
• да възпитава уважение към правата на другите, основано на признаване на ценността на всеки индивид;
• да признава достойнството и ценността на всички полезни професии като възможности да се служи на обществото;
• да признава, упражнява и популяризира етични норми като лидерски качества и отговорности;
• да изучи и разбере нуждите, проблемите и възможностите на общността в страната и по цял свят;
• да предоставя възможности за индивидуални и групови дейности в служба на общността и да работи за международно разбирателство и добронамереност към всички хора.
• да осигури възможности за съвместна работа със спонсориращия Ротари клуб
Целта на Ротаракт е да даде възможност на млади хора (на възраст от 18 до 30 години) да разширят знанията и уменията си, необходими и в личен план, за да се обърнат към материалните и социалните нужди на своето общество, както и да спомогне за осъществяването на по-добри контакти между хората по света чрез една мрежа, изградена на основата на приятелство и служба на обществото.

e-mail: stara-zagora@rotaract-bg.org
website: www.rotaract-bg.org
facebook: www.facebook.com/rotaract.stara.zagora
тел. 0883324640 Веселин Николов – Секретар 2012/2013

Национална Асоциация на Ресурсните Учители /НАРУ/ – България е национална неправителствена организация обединяваща професионалисти  работещи за пълноценната интеграция, приобщаване и образование на деца с различни възможности и потребности в общообразователната среда.

Мисия

Мисията на НАРУ-България е да съдейства за постоянното повишаване качеството на образователните и социални услуги в подкрепа на интеграцията и приобщаването на всички деца в България.

За реализирането на тази мисия ние си поставихме цели и дейности  зад които се обединиха всички наши членове от цяла България.

Асоциацията има следните цели:

 1. Да допринесе за утвърждаване на професията на ресурсните учители и другите специалисти в сферата на ресурсното подпомагане в обществото, като значим компонент за интеграцията и приобщаването на децата и учениците.
 2. Да създаде и утвърди професионален стандарт в сферата на ресурсното подпомагане на децата и учениците със специални образователни потребности, свързани с промените в нормативната уредба .
 3. Да приеме етичен стандарт за работещите в сферата на ресурсното подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности.
 4. Да постигне представителност на сектора на всички специалисти в сферата на ресурсното подпомагане,  свързани с усвояването на средствата от европейските фондове и програми, пред отговорните институции.
 5. Да участва на експертно равнище и като гражданска организация при изработването на политики в рамките на сектора.
 6. Да внася в компетентните държавни органи предложения за промени в нормативната уредба, касаеща сектора, за създаване по съответния законов ред на правила, защитаващи правата на членовете на Асоциацията.
 7. Да обобщава мненията и препоръките на всички специалисти в сферата на ресурсното подпомагане,учители, родители, ученици, организации на и за хората с увреждане и др. относно промяна в практиките по интеграцията и приобщаване на децата и учениците със специални образователни потребности.
 8. Да защитава интересите на всички служители в сферата на ресурсното подпомагане, както пред национални, така и пред международни институции.
 9. Да осъществява обмен на професионален опит между членовете.
 10. Да предоставя референции на своите членове пред други организации и институции.
 11. Да въвежда в страната европейския и световния опит в ресурсното подпомагане  и управлението на проекти в тази сфера.
 12. Да съдейства за непрекъснато повишаване на квалификацията на човешките ресурси в сектора.
 13. Да подпомага мероприятия на държавни органи и неправителствени организации в дейности, които съвпадат с целите на Асоциацията.
 14. Да популяризира опита на други местни и чуждестранни организации със сходни цели и дейности при решаване на общи проблеми.

Средства за постигане на целите.

Асоциацията постига своите цели посредством:

 1. Организира проучването на проблемите, свързани с развитието на ресурсното подпомагане, интеграция и приобщаването в системата на образованието и социалните услуги..
 2. Организира обучение и квалификация на всички специалисти свързани с ресурсното подпомагане включително и на общообразователни учители и доставчици на социални услуги за деца и родители.
 3. Организира консултативни, експертни и координационни съвети по различни проблеми: методически, юридически, информационни и други услуги подпомагащи дейността на членовете.
 4. Подпомага и насърчава организирането на научни конференции и срещи, посветени на целите на Асоциацията в страната и чужбина.
 5. Взаимодейства с компетентни държавни органи.
 6. Дава становища по проекти за нормативни актове, указания, решения и други актове в сферата на целите на Асоциацията.
 7. Осъществява и поддържа връзки със средствата за масово осведомяване и провежда целенасочена дейност за запознаване на обществото с целите и работата на Асоциацията, както и със значението на проблемите, свързани усвояването на европейските средства, предоставени на страната.
 8. Осъществява сътрудничество със сходни по цели и дейности организации.
 9. Участва и помага в проекти на правителството в области, сходни с целите на Асоциацията.
 10. Организира национални, регионални и международни симпозиуми, лектории, конференции по въпроси, свързани  с целите на Асоциацията.
 11. Предоставя образователни и социални услуги;
 12. Организира и участва в контактни групи с органите на държавната и местната администрация.

Българският младежки Червен кръст (БМЧК) е доброволна младежка организация, която е неразделна част от Българския Червен кръст и принадлежи към Международното младежко червенокръстко движение. Чрез своите доброволци в цялата страна и посредством своите програми за обучение, дейности и услуги, БМЧК приобщава децата и младите хора към хуманитарните ценности и принципи, работи за намаляване на социалната и здравната им уязвимост, извършва застъпничество за подобряване на благосъстоянието им и насърчава толерантността и недискриминацията, уважението към различията и културното многообразие. Старозагорската Червенокръстка организация, като неделима част от националното дружество, водена от основните му принципи, чрез дейности и програми, работи за мобилизиране на местни общности ресурси в подкрепа на деца и възрастни хора в риск.

Основните дейностите на БМЧК-Стара Загора са :

 

+     готовност за действие при бедствени ситуации

+     подготовка за оказване на ПДП

+     здравна просвета

 • превенция ХИВ/СПИН
 • превенция наркоманно-рисково поведение
 • промотиране на здравословно хранене и здравословен начин на живот

+     промотиране на безвъзмездно кръводаряване

+     социално-помощна дейност

+     благотворителни кампании

+     фондонабирателни кампании за набиране на средства за нуждаещи се хора

 • програма „Топъл обяд”

„Сдружение за съвременно изкуство и култура – Различният поглед”

е създадено по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, регистрирано е  на 1 юни 2009 г., като НПО извършваща дейност в  обществена полза с идеална цел. Арт организацията обединява доброволно млади ентусиазирани хора и творци в сферата на изкуството.

Изкуството е магия, под чието влияние попаднеш ли, оставаш омагьосан завинаги.  В този смисъл идеята на “ССИК-Различният поглед” е да се опита да даде живот на възможен макар и утопичен вариант на едно арт пространство, което да бъде различно, където нещата да се случват, дори и при липсата на средства, дори при липсата на целенасочена културна политика в подкрепа на съвременното изкуство у нас.

Екипът се състои от 10 членове, които са разностранно квалифицирани специалисти в следните области: танцово изкуство, арт мениджмънт, алтернативен туризъм, тонрежисура, музикална педагогика и педагогика на английския език, психология на личността, екообразование, управление на проекти, информационни и консултантски умения, както и изключително широка мрежа от доброволци и специалисти съмишленици.

През Септември 2012 г. СНЦ ”ССИК – Различният поглед” за пета поредна година организира Ежегоден младежки фестивал на изкуствата „Различният поглед”, превърнал се в едно от най-мащабните културни събития на територията на Община Стара Загора. Фестивалът е форум, обединяващ усилията на НПО сектора, институциите и социално ангажирания бизнес към подпомагане културното израстване на подрастващите и младежта. За осъществяване на досегашните издания на Фестивала бяха привлечени, мотивирани и преминали обучение над 500 активни доброволци, основната част, от които на възраст между 15 – 20 г., участваха над 700 независими артисти и всичко това бе представено пред 40 хилядна публика.

         Целогодишно Сдружението организира разнообразна палитра от събития: кино, театър, музикални, танцови и образователни концерти, изложби, еко и арт работилници, премиери на книги, поетични четения, циркови и улични пърформънси в алтернативни пространства, форум-дебати, презентации, семинари, обучения, еко и здравни инициативи в партньорство с други организации.

         От 01 януари 2012 г. организацията е изпълнител на две годишен проект МИКЦ – Различният поглед по Национална програма за младежта (2011-2015), Подпрограма 1 ”Развитие на мрежата от Младежки информационно-консултантски центрове” (МИКЦ), към Министерство на образованието, младежта и науката, финансирана от Национален център ”Европейски младежки програми и инициативи”. Основните дейности в проекта, насочен към младежи на възраст от 15 до 29 години, са информационни услуги, обучения, консултиране и свободно време (арт ателиета, еко инициативи, младежки събития и фестивали, спорт).

От януари 2012 г. Сдружението е акредитирано по Европейска доброволческа служба (EДС) като посрещаща, изпращаща и координираща организация, даваща възможност за младежи между 18 и 30 години да живеят и работят в краткосрочен (от 2 седмици до 2 месеца) или дългосрочен (от 2 месеца до година) проект в чужбина, развивайки своите професионални, социални и езикови умения.

Повече информация за сдружението можете да откриете на:
http://razlichniatpogled.org/

https://www.facebook.com/razlichniatpogled?ref=ts&fref=ts

Ездови център по конен спорт “Феномен – Стара Загора”

се намира в град Стара Загора  кв. К. Ганчев, ул. Загоре 21

Клубът по конен спорт е редовен член на БФКС от 2010 г. и присъства трайно в дисциплините прескачане на препятствия и издръжливост.

Конюшната разполага с 15 бокса, плац за езда изграден с най-модерна пясъчно-текстилна настилка. Дейностите провеждани на конно спортната база обхващат занимания, свързани с отглеждането и обучението на коне, насочено обучение и подготовка на ездачите в трите категории – любители, професионални състезатели и деца.

Заниманията с коне включват:

 • Пансион – бокс, хранене и съоражения. Базата разполага и с падоци, подходящи за млади коне.
 • Обучение – кордиране и езда във всички дисциплини.
 • Обучениена на начинаещи под различни форми: платени форми сключване на договори с училища, групово и индивидуално обучение

Тренировъчна дейност за състезатели

 • Любители от различни възрасти – включва обучение и свободна езда по маршрут извън територията на базата
 • Любители от различни възрасти – включва обучение с инструктор и свободна езда в базата
 • Езда с лечебна цел – Хипотерапия и рехабилитация
 • Продажба на облекло за езда,оборудване и аксесоари

Повече информация за Клуба можете да откриете на:
http://www.phequestriancenter.com/

Фолклорен ансамбъл „Нашенци”

е създаден през 1979 година в град Стара Загора. Богатият репертоар на ансамбъла съдържа танци от всички области от страната, с характерно разнообразие от ритми, стъпки, фигури и костюми. Групата е участвала в едни от най-престижните международни фолклорни фестивали. Гостувала е в Германия, Швейцария, Франция,Испания, Кипър,Чехия, Унгария, Египет, Англия, Италия и много други.

Фолклорен ансамбъл Нашенци е място за позитивни, енергични млади хора – кътче за приятели.

Ансамбълът е регистриран като юридическо лице с нестопанска цел в частна полза през 2000 година, а през 2011 е пререгистрирано като сдружение с нестопанска цел в обществена полза .

Информация за Нашенци можете да откриете на:

http://www.nashenci.com/

https://www.facebook.com/pages/Folklore-Ensemble-Nashenci/101804653213890